Menü

Ömer Nasuhi Bilmen

Din bilgini (Erzurum 1884 – İstanbul 1971). Erzurum’da özel öğrenim gördükten sonra İstanbul’a gelerek Tokat’lı Şakir Efendi’den bir süre ders gördü, icazet aldı. Medresetül-Kuzat’ı bitirdi. Ruus imtihanım vererek Fatih Camii’nde dersiam oldu. Dârül-Hilâfe Medresesi’nde ve Medresetül Vaizin’de ders verdi. Sonra İstanbul müftülüğünde görev aldı; 1934’te İstanbul müftüsü oldu. Dârüşşafaka Lisesi’nde, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde ders verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirildi (1960); bir süre sonra emekliye ayrıldı.

Ömer Nasuhi Bilmen, yaşadığı sürece siyasetle, devlet işleriyle uğraşmadı; yalnız din konularında çalıştı. Özellikle İslam hukuku (fıkıh), ahlâk, tefsir ve kelam dallarında çalışan Bilmen, toplum hayatında şeriat kurallarına uyulmasını, şeriat kurallarıyle bağdaşmayan davranışlardan kaçınılması gereğini savundu. Cumhuriyet’in insan için en iyi yaşama düzeni olduğu görüşüne bağlı kaldı. Şiirle, İslam edebiyatıyle yakından ilgilendi. Din konularını işleyen, şeriat ilkelerine bağlı kalan şiirler yazdı. Şiirlerinde ve düzyazılarında kullandığı dil Osmanlıcadır. Bir süre tasavvuf konularını inceledi, bunların çoğunun İslam düşüncesiyle, özellikle şeriat ilkeleriyle bağdaşmadığını, Kur’an hükümleriyle çeliştiğini belirtti. Muhyiddini Arabi üzerinde geniş bilgisi vardı, onun İslam diniyle uyuşan bir düşünce düzeninde bulunmadığını, görüşlerinin bid’at olduğunu ileri sürerdi. Ömer Nasuhi Bilmen’e göre felsefe, İslam dininin ortaya koyduğu ilkelere bağlı kalmalıdır. Bütün ahlak kurallarının kaynağı Kur’an ve hadislerdir. Bilmen’in tefsir, fıkıh ve hadis konularındaki eserleri, çağımızda bu konuda çalışanlar için başlıca kaynaklardır. Özellikle fıkıh alanındaki eserleri önemlidir. Bilmen, İslam dinine, şeriat kurallarına aşırı ölçüde bağlı kalmasına, toplum düzeninde dinin yönetici bir görev taşıdığı inancına bağlı kalmasına karşılık, Atatürk devrimlerine karşı çıkmadı; birçok meslektaşının yenilik karşısındaki direnişlerine katılmadı. Dinle siyaseti, İslam inançlanyle siyasi düşünceleri birbirine karıştırmadı. Bilmen’in sözlük alanında da önemli çalışmaları vardır. Bunlar daha çok felsefe, İslam ahlakı ve fıkıh konularını içerir. Ömer Nasuhi Bilmen, Türkiye’de ilk olarak büyük ölçüde bir fıkıh sözlüğü düzenledi. Bütün fıkıh deyimlerini kapsayan bu sözlük kendi alanında tek kaynaktır.

(Alıntıdır. Bkz. http://www.tozlumagazin.net/shop/urun/turkiye-1923-1973-ansiklopedi-grubu)

16.07.2019 08:31

Kategoriler:   Kim Bunlar

Yorumlar